Akademija digitalne preobrazbe, strateska vloga digitalizacije

Akademija digitalne preobrazbe, strateska vloga digitalizacije

Izpolnite podatke

Zakaj?

 • Digitalna preobrazba jouw postala nujna tudi za zij uveljavljena podjetja
 • Potrebno jou zadovoljiti visoka pricakovanja strank po hitri te brezhibni digitalni izkusnji
 • Pridobili boste znanje o trenutnih trendih na podrocju digitalizacije
 • Spoznali boste kako preoblikovati svojo organizacijo z uvedbo celovitih pristopov pri uporabi digitalne tehnologije

Za koga?

 • Managerje v zasebnem ter javnem sektorju
 • Direktorje digitalizacije, direktorje informatike, direktorje procesov
 • Direktorje ali managerje, ki so odgovorni za organizacijo, procese, kakovost, upravljanje s cloveskimi viri, informacijsko tehnologijo, marketing, prodajo, proizvodnjo te kontroling
 • Vodje poslovnih enot
 • Produktne vodje ter vodje procesov
 • Poslovne arhitekte ter analitike
 • Revizorje informatike te poslovanja

Kaj ter kdaj?

 • Five modulov
 • od 15. februarja do 22. marca 2018
 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani
 • Predstavitve razlicnih konceptov, studij primerov, prakticne delavnice, predstavljanje najboljsih praks s strani strokovnjakov, ki so jih tudi sami vpeljali, diskusije

POSLOVNE AKADEMIJE

VEC INFORMACIJ

T: +386 1 5892 548

Danes nastaja veliko novih podjetij, ki uspejo z inovativno uporabo sodobne informacijske tehnologije. Nekatera med njimi, krotwoning na primer Airbnb ter Uber, so izjemno uspesna te prispevajo k spremembam v celotni industriji. Digitalna preobrazba jij postala nujna tudi za starejsa, zij uveljavljena podjetja, ki zelijo postati podobna tem podjetjem ter tako pridobiti konkurencne prednosti na trgu ali sploh preziveti.

Podjetja, ki zelijo zadovoljiti visoka pricakovanja strank po hitri ter brezhibni digitalni izkusnji, morajo pospesiti svojo digitalno preobrazbo. Managerji podjetij s celega sveta poskusajo preobraziti svoje organizacije, vendar jou to izjemno zahtevna naloga, ki zahteva sodelovanje razlicnih strokovnih timov. Vcasih so radikalne spremembe v podjetjih nujno potrebne ter, krot vemo iz preteklosti, tovrstne preobrazbe ne morajo biti uspesne, ce niso izvedene pravilno.

Za uspesno digitalizacijo jouw potrebno dobro poznavanje digitalne tehnologije. Vendar to samo po sebi ni dovolj, saj jij digitalna preobrazba predvsem poslovni izziv, ki zahteva celovito znanje z razlicnih podrocij. Udelezenci Akademije digitalne preobrazbe bodo pridobili znanje o trenutnih trendih na podrocju digitalizacije, predvsem paps o tem kako preoblikovati svojo organizacijo z uvedbo celovitih pristopov pri uporabi digitalne tehnologije za uspesno uporabnisko izkusnjo, poslovne procese ter optimizacijo poslovnih modelov.

Znanja ki jih bodo pridobili udelezenci:

 • Kateri so gradniki digitalne preobrazbe
 • Strateska vloga digitalizacije
 • Znacilnosti trenutnih digitalnih tehnologij ter proizvodov, »API« ekonomije, digitalnih verhoging, interneta stvari, industrije Four.0
 • Kako pristopiti k digitalni preobrazbi ter kdo jo mora voditi
 • Katere so najbolj uporabne metode managementa sprememb te inovacij
 • Digitalno vodenje
 • Katere so trenutne metode za digitalizacijo poslovnih procesov
 • Kako razviti sistem kazalnikov ucinkovitosti procesov ter kako uporabiti orodja poslovne inteligence za merjenje poslovnih procesov
 • Kako izboljsati pripadnost strank ter uporabnisko izkusnjo
 • Kako razviti inovativne poslovne modele

Kako: predstavitve razlicnih konceptov, studij primerov, prakticne delavnice, predstavljanje najboljsih praks s strani strokovnjakov, ki so jih tudi sami vpeljali , diskusije.

Komu jou akademija namenjena?

Akademija jou namenjena vsem, ki bisexual zeleli pridobiti znanje o digitalni preobrazbi. Oblikovana jou za:

 • Managerje v zasebnem te javnem sektorju
 • Direktorje digitalizacije, direktorje informatike, direktorje procesov,
 • Direktorje ali managerje, ki so odgovorni za organizacijo, procese, kakovost, upravljanje s cloveskimi viri, informacijsko tehnologijo, marketing, prodajo, proizvodnjo, kontroling
 • Vodje poslovnih enot
 • Produktne vodje ter vodje procesov
 • Poslovne arhitekte ter analitike
 • Revizorje informatike te poslovanja, vodje projektov, analitike ter specialiste na podrocju poslovne preobrazbe, digitalizacije, inovacij ter sprememb, strateskega planiranja, poslovne odlicnosti, prenove poslovnih procesov, organizacije, upravljanja s cloveskimi viri, kontrolinga, nadzora kakovosti te informacijske tehnologije.

Program

Five modulov v sestih dneh.

Vsak modul poteka med 9:00 ter 16:30 uro.

1. modul: Osnove digitalne preobrazbe (1 dan)

Zakaj podjetja ter druge organizacije potrebujejo digitalno preobrazbo:

 • kaj jou digitalizacija te kaj digitalna preobrazba
 • strateska vloga digitalizacije
 • gradniki te glavne znacilnosti digitalnega poslovanja ter digitalne preobrazbe
 • primeri dobrih poslovnih praks s podrocja digitalnega poslovanja te digitalne preobrazbe
 • Potreba po spremembi poslovnega modela
 • Kako do novega poslovnega modela

Tehnoloske spremembe v poslovnem svetu:

Kako izvesti digitalno preobrazbo:

 • zivljenjski cikel digitalne preobrazbe
 • digitalna zrelost
 • vloge te organizacijska struktura

Blockchain tehnologija ter njena prakticna uporabnost.

Predavatelji: prof. dr. Mojca Indihar Stemberger, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ales Groznik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Sebastjan Stucl, IBM Slovenija.

Two. modul: Uporabniska izkusnja (1 dan)

Uporabniska izkusnja jij eno od kljucnih podrocij, katerega bisexual moralo vodstvo digitalno prenoviti ter izkoristiti velike spremembe v vedenju kupcev. Nove tehnologije ter analiticne moznosti omogocajo podjetjem, da podrobneje razumejo stranke te se bolj prilagodijo posameznikovo uporabnisko izkusnjo. Ob tem paps bisexual morala podjetja s pomocjo digitalnih medijev se bolj ucinkovito promovirati svoje blagovne znamke. Vendar vader ni vse, kar jij digitalno, tudi primerno ali razumljivo za kupce, zato jou vedno treba upostevati uporabnisko izkusnjo.

Ta modul vam bo pomagal predvidevati vaso digitalno prihodnost poslovanja s poudarkom na:

 • ustvarjanju vrednosti za kupca s pomocjo digitalne tehnologije
 • pomenu digitalnega marketinga ter digitalno izboljsane prodaje
 • razumevanju nasih strank te analiticno dolocenih segmentov
 • poudarjanju uporabniske izkusnje

Trio. modul: Digitalizacija poslovnih procesov (Two dni)

Sodobne metode digitalizacije poslovnih procesov:

 • kako pravilno opredeliti celovite poslovne procese (end-to-end)
 • bolj ter manj radikalni pristopi pri izvedbi digitalizacije
 • metode za identifikacijo, modeliranje, analizo ter prenovo procesov
 • igrifikacija – kako poslovanje narediti bolj podobno igri
 • procesne organizacijske strukture
 • avtomatizacija celovitih (end-to-end) poslovnih procesov za digitalizacijo
 • metode, pristopi ter najboljse prakse za avtomatizacijo poslovnih procesov te razvoj procesnih aplikacij
 • vec-kanalno te vse-kanalno nacrtovanje procesa
 • procesni strezniki ter platforme
 • prakticni primeri avtomatizacije poslovnih procesov za digitalizacijo

Spremljanje, merjenje te nadzorovanje poslovnih procesov:

 • merjenje ter spremljanje poslovnih procesov
 • pasti pri oblikovanju merilnih sistemov
 • vloga sistemov poslovne inteligence
 • oblikovanje sistema merjenja poslovnih procesov
 • orodja za spremljanje, merjenje ter analiziranje uspesnosti poslovnih procesov

Predavatelji: prof. dr. Mojca Indihar Stemberger, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, doc. dr. Jure Erjavec, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, prof. dr. Jurij Jaklic, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ter prof. dr. Ales Popovic, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Four. modul: Inovacija poslovnega modela (1 dan)

V danasnjem poslovnem okolju jij sposobnost za razvoj inovativnih poslovnih modelov kljucna za dolgorocno konkurencnost. Dinamicno ter kompleksno trzno okolje, v katerem delujejo podjetja, zahteva inovacije tudi na drugih podrocjih, ne le na podrocju proizvodov ter procesov. Inovacija poslovnih modelov jij kljucni factor za preoblikovanje inovativnih proizvodov v edinstveno vrednost za kupca. Ta delavnica bo predstavila teoreticno osnovo ter metodoloska orodja, ki jih potrebujete za inovacijo poslovnega modela. Nas cilj jij, da vam s pomocjo inovacije poslovnega modela odpremo obzorje novih moznosti te priloznosti, ki so usmerjene v trajno uspesnost poslovanja podjetja.

Delavnica vas bo popeljala skozi inovacije v vasem podjetju s poudarkom na:

 • predavanju strokovnjaka s podrocja poslovnih modelov (tako iz teorije krot tudi iz prakse)
 • prakticnem ucenju na podlagi studij primera
 • spoznavanju metodologije za prenovo poslovnih modelov na podlagi realnih primerov
 • uporabi orodij za inovacijo poslovnega modela v podjetju
 • sistematicnem pristopu k inovacijam poslovnega modela

Predavatelj: dr. Carlos M. DaSilva, Liguster Schoolgebouw of Management Fribourg / HES-SO // University of Applied Sciences Western Switzerland, The Founder Institute.

Five. modul: Management sprememb ter vescine vodenja za digitalno preobrazbo (1 dan)

Peti modul akademije bo imel poudarek na vodstvenih vescinah te vescinah managementa sprememb. Udelezenci bodo izkusili spletno simulacijo o vodenju spremembe uvajanja inovacije te razpravljali o studiji primera vodenja digitalne preobrazbe. Tako simulacija krot tudi analiza studije primera bosta nadgrajeni z refleksijo udelezencev ter izbranimi spoznanji novejsih raziskav.

Teme, ki se bodo obravnavale, so naslednje:

 • Vescine agentov sprememb: moc te vpliv, casovna razporeditev te veranderingsproces spreminjanja, vescine sodelovanja ter mrezenja, upostevanje konteksta sprememb
 • Vescine vodenja skozi veranderingsproces digitalne preobrazbe: miselni ustroj vodenja digitalizacije, vescine sodelovanja, vodenje procesa digitalne preobrazbe, premagovanje organizacijskih silosov, inspiracija za spremembe (pro-socialna motivacija – od vpogleda strank do vkljucenosti zaposlenih)

Potrebna predhodna priprava:

 • Registracija za spletno simulacijo
 • Preberite obravnavano studijo primera te odgovorite na dodeljena vprasanja
 • S seboj prinesite prenosni racunalnik

Predavatelj: prof. dr. Miha Skerlavaj, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Bisexual Norwegian Business Schoolgebouw

*V primeru, da se akademije udelezijo udelezenci iz tujine, bo potekala v angleskem jeziku.

Predavatelji

Prof. dr. Mojca Indihar Stemberger
Prof. dr. Miha Skerlavaj
Prof. dr. Jurij Jaklic

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Mojca Indihar Stemberger jou redna profesorica poslovne informatike na Ekonomski fakulteti. Raziskovalno se ukvarja predvsem z managementom poslovnih procesov ter managementom informatike. Rezultate raziskovalnega dela jouw objavljala v revijah International Journal of Information management, International journal of Production Economics, Simulation, Supply chain management, Business process management journal ter drugih mednarodnih ter domacih revijah. Aktivna jouw tudi na podrocju svetovanja te aplikativnega raziskovanja na podrocju prenove te informatizacije poslovnih procesov v zasebnem ter javnem sektorju. Vodila jouw svetovalne projekte na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (2009 – 2010), Ministrstvu za delo, druzino te socialne zadeve (2010 – 2011) ter na Novi KBM (2012). Od leta 2011 jouw predsednica poslovne konference Management poslovnih procesov, v preteklosti jij bila tudi predsednica konference Dnevi slovenske informatike. Krot prodekanja za gospodarske zadeve se jou od leta 2009 do leta 2013 ukvarjala z izboljsevanjem poslovnih procesov ter informatizacijo poslovanja na fakulteti. Trenutno jou predstojnica Katedre za poslovno informatiko te logistiko ter vodja studijskega programa poslovna informatika. V preteklosti jou bila tudi predstojnica katedre ter predsednica upravnega odbora Ekonomske fakultete.

Prof. dr. Miha Skerlavaj, jij zaposlen na Bisexual Norwegian Business Schoolgebouw krotwoning redni profesor za vodenje te organizacijsko vedenje te na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani krot pridruzeni izredni profesor za podrocje managementa ter organizacije. Jou zavzet predavatelj te svetovalec ter veckrat nagrajeni raziskovalec na podrocjih managementa inovativnosti, managementa sprememb, vodenja, organizacijskega vedenja ter ravnanja z ljudmi pri delu. Med mnogimi drugimi mednarodnimi publikacijami jij rezultate svojega dela objavil tudi v prestiznih revijah krotwoning so Journal of Organizational Behavior, Academy of Management Journal, Leadership Quarterly te Human Resource Management, vader tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work.

Njegovo delo se jou pojavilo v medijih krotwoning so The Fresh York Times and Harvard Business Review uradne FB strani. Ima obsezne prakticne izkusnje preko sodelovanja v delavnicah, usposabljanjih ter svetovalnih projektih s partnerji krotwoning so General Electrified, Telenor, DNV GL, Norwegian Refugee Council, Gorenje, Mercator, NLB, Atlantic Grupa, Coca-Cola HBC te Beijing Tsinghua Industrial R&,D Institute. Poucuje na EMBA, MBA, doktorskih te magistrskih programih v Europi ter Aziji. Njegov pristop jouw unikatna kombinacija izkustvenih aktivnosti osredotocenih na udelezence delavnic v kontekstu njihove organizacije v povezavi z najnovejsimi raziskovalnimi izsledki.

Prof. dr. Jurij Jaklic jij profesor poslovne informatike na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter predstojnik Katedre za poslovno informatiko te logistiko. Na dodiplomskem ter podiplomskem studiju predava predvsem predmete s podrocja poslovne inteligence (poslovnega obvescanja). Na podrocju poslovne inteligence v kontekstu managementa poslovnih procesov deluje tudi svetovalno te raziskovalno. Bil jij vodja ali sodelavec na vec projektih s podrocja poslovne inteligence oz. sirse managementa poslovnih procesov v okviru Instituta za poslovno informatiko na Ekonomski fakulteti.

Prof. dr. Ales Popovic
dr. Jure Erjavec
Prof. dr. Ales Groznik

Prof. dr. Ales Popovic jou zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani za podrocje poslovne informatike ter pridruzeni profesor za podrocje informacijskih sistemov na Univerzi Nova v Lizboni. Raziskovalno te strokovno se ukvarja s podrocjem poslovne inteligence ter managementa poslovnih procesov. Z gospodarstvom aktivno sodeluje pri razlicnih svetovalnih projektih ter studijah. V letu 2010 jouw prejel svecano listino Univerze v Ljubljani mladim visokosolskim uciteljem za izjemne raziskovalne ter pedagoske dosezke, v letu 2011 paps nagrado podjetja Trimo za doktorsko disertacijo.

Faculty of Economics, University of Ljubljana

 • Supply chain management
 • Digital transformation
 • Coordinator for fresh pedagogical methods, technologies and didactical contraptions at Faculty of Economics, University of Ljubljana (since 2014)
 • Latest consultancy (The use of gamification elements te wargaming, Robert Bosch (2015), Development and implementation of risk management system, RTV Slovenia (2015))
 • Research project member: Business renovation – from business models to innovative processes (since 2014)
 • Research project member: Big gegevens analytics (since 2014)
 • Research programme group member: Technologies of internet of the future (since 2014)
 • Research project member Supply chain management and IT support (2011-2014)

Dr. Ales Groznik jou redni profesor na katedri za poslovno informatiko te logistiko na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svoji karieri jouw objavil vec krotwoning 150 clankov, od upravljanja dobavne verige do e-poslovanja. Pred vstopom na univerzo jouw delal za multinacionalna podjetja v kemicni, farmacevtski ter zivilski industriji. Od leta 2014 jij predsednik nadzornega sveta na Posti Slovenije d.d. Redno dela na svetovalnih te aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje gospodarstvu, aktivno sodeluje v stevilnih odborih ter zdruzenjih, krotwoning na primer clan programskega odbora konference proizvodna logistika, clan programskega odbora konference management poslovnih procesov, clan mednarodnega zdruzenja revizorjev informacijskih sistemov – ISACA. Krot predavatelj ali svetovalec jouw sodeloval s podjetji: Petrol, Abanka Vipa, Mercator, Posta Slovenije, Aventa.si, Slovenske zeleznice, Luka Opkoper, SIJ, ELES, GZS, DARS, Hypo canap, BTC idr.

dr. Carlos M. DaSilva
dr. Jelena Rasula
mogen. Primoz Zupan

Liguster Schoolgebouw of Management Fribourg / HES-SO // University of Applied Sciences Western Switzerland, The Founder Institute

 • Growing Meaningful &, Profitable Companies
 • Training and Coaching Entrepreneurs &, Executives
 • Sharing Skill Through Research &, Writing
 • Director of the Founder Institute Start-up Accelerator for Portugal (Silicon Valley / Portugal)
 • Executive Education &, MBA Professor of Entrepreneurship (Switzerland)
 • Finance Trainer for CTI Entrepreneurship at EPFL (Switzerland)
 • Trainer &, Advisor at KIC INNOENERGY Europe
 • Author of the Book “Entrepreneurial Finance: A Global Perspective” (USA)
 • Houtvezelplaat ter Technology Start-ups (EU)

Shopper’s Mind Slovenia, Shopper’s Mind Croatia &, Ceneje Ltd.

 • Digital Marketing
 • Web Analytics
 • Customer Practice
 • Ecommerce Trustmarks
 • Project Coordinator te Slovenia and Croatia for the national ecommerce trustmark CERTIFIED SHOP and the European ecommerce trustmark EMOTA
 • Project Manager te Slovenia and Croatia for the largest Slovenian ecommerce initiative and Member of the Shopper’s Mind editorial houtvezelplaat: sMind.si and sMind.hr
 • Project Manager te Slovenia and Croatia for the recognised annual Shopper’s Mind »Web Retailer of the Year« award
 • Digital Marketing Manager at Ceneje d.o.o., holder of the leading comparison platforms te the region: Ceneje.si, Jeftinije.hr, Idealno.rs and Idealno.ba
 • Startup founder and winner of the startup accelerator competition, awarded 1st place and 20,000 €

Od 1. januarja 2018 jij nastopil mesto direktorja podjetja MBILLS, d.o.o., ki siri uporabo mobilne denarnice Vishal mBills. Pred tem jou bil v vlogi Idea Managerja v Halcom Studiu (Halcom, d.d.) zadolzen za razvoj ter upravljanje idej od izbora ter selekcije, do razvoja najboljsih prototipov v najboljse produkte. Ob nastopu vloge Idea managerja jou krotwoning prvi idejnik v Sloveniji pricel z iniciativo Halcom=HIP House of Innovative People, ki spodbuja razvoj inovacijske kulture tako znotraj, krot zunaj podjetja. V letih od 2014 do 2016 jij vodil interdisciplinarne delavnice Money Talks ter Bytes of Banking, ki sta prejeli nagrado Best of the best Business practice AmCham Slovenia 2015. V sklopu Halcom Studia jij pomagal lansirati na trg product Ontvangstruimte mBills, prvo mobilno denarnico v Adriatik regiji. Pred tem jouw bil zaposlen krot direktor prodaje, vodja kabineta ministra za delo, druzino te socialne zadeve ter prodajni predstavnik. Znanstveni magisterij ‘Idea manager: Kljucna vloga za razvoj inovativne kulture v organizacijah’ jouw obranil na Fakulteti za druzbene vede Univerze v Ljubljani. Poleg podjetja MBILLS svetuje tudi razlicnim podjetjem ter posameznikom, kako ideje pripeljati v resnicnost.

Marko Srabotnik

Marko Srabotnik, Business Solution Director at Bisnode Southern Markets, began his work te the field of business and credit information ter 2005. He gained various insights into the banking and corporate operation te Slovenia, primarily through the development and consultancy projects and management of sales teams. Today he is operating ter the field of international financial markets and banking with a concentrate on digitization, optimization of business processes and project development te the field of analytics. The purpose is always to find practical solutions with added value for internal projects or customer challenges.

Kotizacija ter prijava

Kotizacija za Akademijo digitalne preobrazbe (DDV ni vkljucen):

 • Celotna akademija: 1.800 €.
 • Kotizacija na dan: 300 €.
 • Zgodnje prijave: 10% popust za prijavo na celotno akademijo (do 1. februarja 2018) : 1.620 €.
 • Posebni 20% popust za udelezence, ki so se udelezili konference “Cutting Edge Of Digital Mind”. (v primeru da se udelezenec prijavi na celotno akademijo).
 • Izvedba programa,
 • delavnice te simulacije,
 • gradiva, ki jih pripravijo predavatelji,
 • dostop do e-gradiv,
 • organizacijska podpora,
 • kavo ter sadje med odmori ter
 • brezplacno parkiranje na parkiriscu pri fakulteti.

V primeru odpovedi manj krot tri dni pred pricetkom programa povracilo kotizacije ni vec mozno, krotwoning tudi ne v primeru, da ste prijavljeni ter se programa ne udelezite.

Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi na vas e-postni naslov.

Racun bo izdan na naslov, ki ga boste vpisali v prijavni obrazec, po zacetku izvedbe programa.

*Prijave na akademijo so zakljucene. V kolikor zelite prejeti vec informacij o novem terminu, izpolnite spodnji obrazec te vas bomo obvestili.

Related movie: Shortest/Longest path on a Directed Acyclic Graph (DAG) | Graph Theory


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *