Izvoljena nov predsednik te namestnik Nadzornega sveta druzbe BTC

Izvoljena nov predsednik in namestnik Nadzornega sveta druzbe BTC

Nadzorni svet druzbe BTC d.d. jou na zadnji seji v letosnjem letu sprejel oceno poslovanja druzbe do konca leta ter Poslovni nacrt druzbe za 2018 ter imenoval novega predsednika te namestnika Nadzornega sveta iz razloga, ker jouw pred nedavnim preminul dosedanji predsednik Nadzornega sveta, Vinko Kocjancic. Za predsednika Nadzornega sveta jij bil imenovan Andrej Korinsek, ki jij bil doslej namestnik predsednika Nadzornega sveta. Funkcijo namestnika predsednika Nadzornega sveta bo poslej opravljal Robi Kosir, direktor Logisticnega centra BTC. Andrej Korinsek jou pooblasceni revizor ter izkusen financnik z dolgoletnimi izkusnjami, poznan predvsem krotwoning ustanovitelj ter direktor KPMG, ki jou bil na tej funkciji Eighteen let.

Iz ocene poslovanja te Poslovnega nacrta izhaja, da bo letos druzba zakljucila s Five,7 mio EUR dobicka ter prihodki v visini 66 mio EUR, kar jij Five odstotna rast, v letu 2018 vader se nacrtuje Four odstotna rast prihodkov. V logisticni dejavnosti so v letosnjem letu prihodki porastli za Ten, v letu 2018 vader jou nacrtovana rast Four odstotke. Druzba jou v tekocem letu realizirala nalozbe v visini 6,Five mio EUR, leta 2018 paps nacrtuje nalozbe v visini Ten mio EUR.

V tekocem letu so bili izvedeni stevilni projekti, ki druzbo intenzivno vodijo v smeri tehnolosko digitalne transformacije te inovativnega mesta BTC City. Razvija se t.i. projekt living laboratorium (zivi laboratorij), ki se nanasa na vec podrocij, krot so npr. resitve za pametna mesta, spremembe potrosniskih navad v smeri novih uporabniskih izkusenj, projekt avtonomne voznje na obmocju BTC Cityja ter podrocje energije. Namen cedalje vecjega vlaganja v razvoj jou, da bo druzba ostala aktualna, konkurencna ter zanimiva za potrosnike, obiskovalce ter poslovne partnerje tudi v bodoce.

Sicer so vsi stebri druzbe dosegli rast v letu 2018, kar jouw nacrtovano tudi v prihodnjem letu. Druzba jij financno stabilna, saj jij zij drugic zaporedoma pridobila Zlato bonitetno odlicnost AAA, najvisjo bonitetno oceno, ki BTC uvrsca med 1,6 odstotka podjetij v Sloveniji, ki so prejeli to priznanje, kar jij dobra osnova za nadaljnjo rast te razvoj druzbe, ki se bo zagotavljal tudi z vkljucevanjem ter sodelovanjem druzbe pri skupnih projektih z nekaterimi poslovnimi partnerji, ki so vsako leto mocnejsi te prodornejsi na domacem ter globalnem trgu.

Druzba za leto 2018 nacrtuje 12,Five odstotno rast zaposlenosti, primarno na racun rasti logisticnih storitev. Pred mesecem so bile s podjetjem Sparreboom Slovenija podaljsane tri logisticne pogodbe za nadaljnje petletno sodelovanje, ki pomenijo 15 mio EUR prometa na letnem nivoju. Zaposlenim jij druzba izplacala bozicnico v povprecni visini 1.094 EUR bruto, s tem, da jim jij bil med letom izplacan tudi eden izmed najvisjih regresov, to jou 1.136 EUR bruto.

Related movie: AUTOMATIC BITCOIN GENERATOR SOFTWARE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *